Tìm kiếm tin tức

 

Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 15/02/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các thành Ban chỉ đạo gồm: Trưởng ban, các phó trưởng ban, và các thành viên là Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và chính quyền địa phương.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO:

  1. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các laoij hình kinh tế tập thể theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012
  2. Tham mưu UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, giải pháp, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể; hướng dẫ các sơ, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố Huế... xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thế với định hướng chung của tỉnh.
  3. Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cấp, ngành, đơn vị thực hiện chủ trương, chính sách trong quá trình thực hiện.
  4. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các loại hình kinh tế tập thể chuyển đổi phương thức hoặt động rheo Luật Hợp tác xã năm 2012; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 143