Tìm kiếm tin tức

 

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải
Ngày cập nhật 11/11/2020

KẾ HOẠCH

kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải

-----

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUK, ngày 27/10/2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải (Đảng ủy Sở) ban hành Kế hoạch việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng ủy Sở như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

II. NỘI DUNG

A. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

1. Đối tượng kiểm điểm

1.1. Tập thể

Đảng ủy cơ sở, chi ủy chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (trường hợp chi bộ không có cấp ủy thì kiểm điểm tập thể chi bộ).

Các tập thể lãnh đạo, quản lý khác kiểm điểm theo quy định của cấp có thẩm quyền.

1.2. Cá nhân

- Đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở .

2. Nơi kiểm điểm

2.1. Đối với tập thể

Tập thể lãnh đạo, quản lý ở cấp nào thực hiện kiểm điểm ở cấp đó.

2.2. Đối với cá nhân

- Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt.

- Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt còn thực hiện kiểm điểm như sau:

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối kiểm điểm trước tập thể đảng ủy cơ sở/ chi ủy cơ sở/ chi bộ cơ sở (nơi không có chi ủy) và tập thể lãnh đạo, quản lý tổ chức, đơn vị mà mình là thành viên.

+ Các đồng chí cấp ủy viên cơ sở kiểm điểm trước ban chấp hành cùng cấp và tập thể lãnh đạo, quản lý nơi mình là thành viên (trường hợp tập thể lãnh đạo đơn vị có dưới 03 đồng chí thì kiểm điểm trước tập thể cán bộ, công chức nơi công tác). Nơi không có cấp ủy thì bí thư, phó bí thư kiểm điểm trước chi bộ.

3. Nội dung kiểm điểm và các bước tiến hành

( Kế hoạch số 02-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối được đăng tải trên website Sở) 

B. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cấp ủy viên năm 2020 được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình và tiến hành ngay sau khi kết thúc kiểm điểm.

1. Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng

1.1. Đối tượng

- Đảng bộ cơ sở

- Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

1.2. Khung tiêu chí đánh giá và khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

( Kế hoạch số 02-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối) 

1.3. Trách nhiệm, thẩm quyền

a. Đối với đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng

- Cấp ủy cơ sở (chi bộ nơi không có chi ủy) tự đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ mình.

b. Đối với đánh giá, xếp loại chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

- Đảng ủy cơ sở chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

- Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tự đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ mình.

1.5. Cách thức thực hiện

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ 4 cấp độ (xuất sắc, tốt, trung bình, kém) của từng tiêu chí đánh giá đã được cụ thể hóa và tiêu chuẩn mức chất lượng đã được quy định cho từng loại hình tổ chức đảng, ban thường vụ đảng ủy/ chi ủy đối với chi bộ (chi bộ nơi không có chi ủy) tự đánh giá, xếp loại như sau:

- Phân tích kết quả đạt được để tự xếp từng tiêu chí đánh giá theo cấp độ “Xuất sắc” hoặc “Tốt” hoặc “Trung bình” hoặc “Kém” vào ô tương ứng trong Mẫu 03.

- Căn cứ kết quả tự đánh giá trong Mẫu 03, hội nghị ban chấp hành đảng bộ (chi bộ) thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín để xác định mức xếp loại chất lượng của đảng bộ, chi bộ theo 01 trong 04 mức (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ), báo cáo cấp ủy cấp trên.

Bước 2: Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng

 Đối với đánh giá, xếp loại chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

Bộ phận giúp việc đảng ủy cơ sở sau khi tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, gửi lấy ý kiến đánh giá, xếp loại của các chủ thể sau: (1) Thường trực đảng ủy cơ sở; (2) Tập thể lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội cấp mình (Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Công đoàn).

Bước 3: Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng

Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định xếp loại chất lượng đối với các tổ chức đảng trực thuộc.

2. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

2.1. Đối tượng

Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

2.2. Khung tiêu chí đánh giá và khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

( Theo Kế hoạch số 02-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối) 

2.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

Đảng ủy cơ sở chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định mức xếp loại chất lượng đảng viên.

Từng đảng viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

2.5. Cách thức thực hiện

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể) và xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẫu 02; báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên

- Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổng họp mức tự xếp loại của đảng viên; ý kiến nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất mức xếp loại của từng đảng viên. Chi bộ tiến hành thảo luận mức xếp loại do chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) đề xuất trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của chi bộ; sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với từng đảng viên để báo cáo đảng ủy cơ sở.

- Bộ phận giúp việc cấp ủy tổng họp, thẩm định báo cáo của các chi bộ trực thuộc để đảng ủy cơ sở xem xét quyết định xếp loại chất lượng đảng viên. Đối với chi bộ cơ sở do chi bộ quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

3. Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý

3.1. Đối tượng

Đảng ủy cơ sở.

3.2. Khung tiêu chí đánh giá và khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

( Theo Kế hoạch số 02-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối) 

3.3. Trách nhiệm, thẩm quyền

Đảng ủy cơ sở tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

3.5. Cách thức thực hiện

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng loại hình đối tượng, tập thể lãnh đạo, quản lý tự phân tích chất lượng (xác định các cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể); xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẫu 04 và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Khối).

Bước 2: Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng

b. Đánh giá, xếp loại cấp ủy cơ sở

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối sau khi tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, gửi lấy ý kiến đánh giá, xếp loại chất lượng của các chủ thể sau: (1) Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của của Đảng ủy Khối; (2) tập thể lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội của Đảng ủy Khối (đối với đánh giá cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng khác).

Bước 3: Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá và kết quả tham gia đánh giá của các chủ thể để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định xếp loại chất lượng.

4. Đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

- Thực hiện theo Quy định số 1225-QĐ/TU, ngày 13/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Văn phòng tham mưu.

5. Thời gian nộp hồ sơ: Các chi bộ hoàn chỉnh hồ sơ, nộp về Đảng vụ trước ngày 27/11/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chi ủy chi bộ (chi bộ nơi không có chi ủy) triển khai cụ thể nội dung kiểm điểm, tiêu chí đánh giá đến toàn thể đảng viên; định lượng hóa mức độ đạt được theo 04 cấp độ (xuất sắc, tốt, trung bình, kém) của từng tiêu chí cụ thể và tiêu chuẩn từng mức chất lượng (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ) phù hợp với đối tượng đảng viên, tập thể cấp ủy, cá nhân lãnh đạo, quản lý và đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị.

2. Chi ủy chi bộ (chi bộ nơi không có chi ủy) xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ở tổ chức đảng mình; thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể cấp ủy, cá nhân lãnh đạo, quản lý và đảng viên cuối năm nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu, chất lượng và thời gian yêu cầu.

 (Các biểu mẫu đăng tải kèm theo Kế hoạch số 02-KH/ĐUK trên Trang thông tin điện tử của Sở)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 113