Tìm kiếm tin tức

 

Tuyên truyền thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Sở Giao thông vận tải giai đoạn 2021 – 2025
Ngày cập nhật 10/11/2022

Thực hiện tốt Kế hoạch số 164/KH-UBND, ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai Đề án thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử, về lợi ích khi thanh toán không dùng tiền mặt đến cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích cùa việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Tổ chức tìm hiểu phổ biến kiến thức, hướng dẫn để đào tạo các kỹ năng hướng dẫn Công chức, viên chức hiểu và sử dụng các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua mạng xã hội (facebook, zalo...) để tuyên truyền, phổ biên kiến thức, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt đến đến cán bộ, CC,VC toàn Sở.

Vận động xã hội hóa để triển khai phát triển và ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử phục vụ chi tiêu công vụ của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán hợp pháp để triển khai các phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt tại cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu thanh toán điện tử không dùng tiền mặt của cán bộ, như tiền lương, phụ cấp, thanh toán giao dịch với các đơn vị công ích, doanh nghiệp,... vận động các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa dịch vụ có các hình thức miễn, giảm phí, khuyến mãi, giảm giá... đối với khách hàng khi sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán hàng hóa, dịch vụ (tiền nước, tiền điện, cước viễn thông…..)

Tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin dữ liệu giữa các cơ quan trong ngành Tài chính (Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh, Hải quan tỉnh) với hệ thống ngân hàng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phối hợp thu ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử; nhất là thu, nộp thuế điện tử để hỗ trợ công tác quản lý, thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân thực hiện đa dạng, linh hoạt các dịch vụ thanh toán điện tử trong việc thu, nộp thuế điện tử.

Triển khai dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile - Money); tổng kết, đánh giá, đề xuất xử lý phù hợp đối với dịch vụ Mobile - Money

Khuyến khích để cán bộ, công chức, người lao động tăng cường sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt (sử dụng thanh toán qua POS, Internet Banking, Mobile Banking, sử dụng các dịch vụ thanh toán hiện đại sử dụng ứng dụng QR Code, Hue-S…).

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo vệ quyền lợi của cán bộ trong thanh toán không dùng tiền mặt. Áp dụng các hình thức thi đua, khen thưởng, đánh giá để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.777.031
Truy cập hiện tại 584