Tìm kiếm tin tức

 

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày cập nhật 21/05/2024

Ngày 21/5/2024, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và  nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo thời gian, thực chất, hiệu quả. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhằm thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng; làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc. 

Đồng chí Phạm Thanh Bình Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh truyền đạt các nội dung quan trọng tại hội nghị.

Thông qua việc quán triệt học tập các nội dung cốt lõi của 2 tác phẩm và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên về chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời khẳng định sự kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Một số hình ảnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những nội dung của đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là việc củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 120