Tìm kiếm tin tức

 

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
Ngày cập nhật 09/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải năm 2020, như sau:

I. Công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Trên cơ sở Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc Sở để thực hiện.

II. Kết quả đạt được

1. Công tác tham mưu xây dựng văn bản QPPL

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo đúng quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, hiện nay đã trình UBND ban hành các văn bản sau đây:

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 85/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 31/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Ban hành quy định về về Quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch bằng đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý hoạt động của các phương tiện và cấp giấy phép xe vào đường cấm trên địa bàn tỉnh.

- Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, phạm vi và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý đường nhánh đấu nối vào Đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Kết quả rà soát

Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải. Kết quả có 16 văn bản quy phạm pháp do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành còn hiệu lực và 08 văn bản quy phạm pháp cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ (theo Danh mục gửi đính kèm).

3. Việc xử lý đối với 08 văn bản tại mục XVI Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố Quyết định kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ 2014 - 2018 liên quan đến lĩnh vực Giao thông vận tải, Sở giao thông vận tải đang tiền hành tham mưu sửa đổi, bổ sung.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 1.207