Tìm kiếm tin tức

 

Sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
Ngày cập nhật 03/10/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2621/UBND-TP ngày 04/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Sở GTVT Thừa Thiên Huế báo cáo sơ kết quả như sau:

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta, là cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới, công tác triển khai thi hành Hiến pháp đã được Lãnh đạo Sở xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện. Từ khi Hiến pháp có hiệu lực thi hành (01/01/2014), Sở đã tổ chức quán triệt kịp thời công tác phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức (CCVC) và người lao động về ý thức chấp hành Hiến pháp, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, Sở Giao thông vận tải đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp trong cán bộ CCVC và người lao động như: Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch phát động cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", Kế hoạch về Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Ngoài ra, Sở cũng chỉ đạo, định hướng các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp 2013 cũng như hệ thống pháp luật chuyên ngành, các văn bản pháp luật mới ban hành và những nội dung pháp luật có liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành Giao thông vận tải thực hiện Hiếp pháp bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp.

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ.

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt.

Sở đã tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp tới 100% cán bộ CCVC và người lao động trong ngành; hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền cho cán bộ các phòng, ban và Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở. Biên soạn tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp gửi các đơn vị trực thuộc để tuyên truyền, thực hiện đăng tải toàn văn Hiến pháp và đề cương tuyên truyền Hiến pháp trên trang thông tin điện tử của Sở. Triển khai cho cán bộ công chức, viên chức tham gia cuộc thi viết tìm hiểu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 100% cán bộ CCVC tham gia viết bài dự thi.

Các văn bản được Sở Giao thông vận tải `tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ CCVC và người lao động trong toàn ngành, gồm: Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 13/03/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Kết quả của việc thi hành Hiến pháp.

Sau 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013, Sở GTVT nhận thấy những nội dung đề ra trong Hiến pháp năm 2013 đã được cán bộ CCVC và người lao động trong ngành tuân thủ, trong đó đặc biệt quan tâm đến những điểm mới như: Các quyền, nghĩa vụ cơ bản của nhân dân và trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người, thể hiện rõ bản chất dân chủ của Nhà nước ta; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; vai trò nhà nước và kinh tế nhà nước trong việc định hướng, điều tiết sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất, môi trường, phương tiện làm việc đảm bảo cho việc thi hành Hiến pháp luôn được quan tâm; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ CCVC được nâng lên, không có cán bộ CCVC vi phạm pháp luật; hàng năm, công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ CCVC được thực hiện thường xuyên.

3. Công tác rà soát văn bản Quy phạm pháp luật.

 Để thi hành Hiến pháp năm 2013 và phù hợp với tình hình thực tế, Sở đã tiến hành rà soát và tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế một số văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải gồm: Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về việc quy định mức chi, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết số 2678/2004/QĐ-UBND ngày 09/8/2004 Quy định lộ giới các tuyến đường tỉnh và Quốc lộ 49B; Quyết định số 442/2005/QĐ-UBND ngày 24/01/2005 về việc quy định đường một chiều trong thành phố Huế; Quyết định số 775/2008/QĐ-UBND ngày 29/3/2008 Ban hành Quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thuộc diện không phải đăng ký và đăng kiểm; Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 về việc ban hành Quy định về quản lý đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ ủy thác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 Ban hành Quy định tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp; Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 Ban hành Quy chế về quản lý quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

4. Về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Thực hiện Chương trình hành động số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 13/3/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải. Sở đã thực hiện điều chỉnh lại tổ chức bộ máy; Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của của các phòng, ban; xây dựng danh mục Đề án vị trí việc làm; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả của đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện tại, tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải gồm: Giám đốc, 02 Phó giám đốc; 5 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng, Kế hoạch-Tài chính, Quản lý Đào tạo sát hạch lái xe, Quản lý giao thông, Vận tải&Phương tiện và 2 đơn vị  trực thuộc là Thanh tra Sở và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Việc triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Hiến pháp năm 2013 được Sở Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai nghiêm túc, nhiều văn bản QPPL liên quan đến thi hành Hiến pháp được cập nhật và tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ CCVC và người lao động trong ngành GTVT.

 - Các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực Giao thông vận tải được thường xuyên rà soát, lập danh mục đề xuất để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Hiến pháp.

 - Thông qua việc quán triệt và tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ CCVC, người lao động được nâng lên; điều kiện cơ sở vật chất, môi trường làm việc được đảm bảo, tạo được sự lan tỏa tích cực trong  công việc cũng như đời sống của cán bộ CCVC, người lao động trong việc tự giác chấp hành nghiêm túc Hiến pháp, pháp luật, mà còn thật sự gương mẫu trong học tập, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, tiếp tục chủ động, sáng tạo để đưa tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 vào thực tiễn cuộc sống.

Trên đây là báo cáo kết quả Sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.773.066
Truy cập hiện tại 567