Tìm kiếm tin tức

 

Quản lý Vận tải - Phương tiện
Ngày 31/3/2020, Sở GTVT đã ban hành công văn số 493/SGTVT-VTPT hướng dẫn các DN, HTX, Hộ kinh doanh vận tải các hồ sơ cần thiết để làm thủ tục giảm phí sử dụng đường bộ (kèm theo) theo quy định tại Thông tư  293/2016/TT-BTC ngày...

Ngày 17/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi là Nghị định số 10), Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020 và thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9 /2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

          Về người trực tiếp điều hành vận tải và tập huấn cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe quy định tại Điểm c, d Điều 67 Luật Giao thông đường bộ 2008 và Điểm c Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 10, Sở GTVT hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện như sau:

 

Ngày 29/04/2020, Bộ GTVT đã ban hành công văn số 4171/BGTVT-VT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung liên quan quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ (kèm theo). Nội dung của công văn đã...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.194.254
Truy cập hiện tại 889