Tìm kiếm tin tức
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Quản lý Đào tạo - Sát hạch lái xe >> Văn bản Đào tạo - Sát hạch
V/v phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát...
Nhằm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, Sở Giao thông vận tải khuyến khích...
Thông tư số 56/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 07 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quản lý Đào tạo - Sát hạch lái xe >> Văn bản Đào tạo - Sát hạch
V/v phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát...
Nhằm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, Sở Giao thông vận tải khuyến khích...
Thông tư số 56/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 07 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quản lý Đào tạo - Sát hạch lái xe >> Văn bản Đào tạo - Sát hạch
V/v phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát...
Nhằm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, Sở Giao thông vận tải khuyến khích...
Thông tư số 56/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 07 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quản lý Đào tạo - Sát hạch lái xe >> Văn bản Đào tạo - Sát hạch
V/v phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát...
Nhằm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, Sở Giao thông vận tải khuyến khích...
Thông tư số 56/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 07 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quản lý Đào tạo - Sát hạch lái xe >> Văn bản Đào tạo - Sát hạch
V/v phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát...
Nhằm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, Sở Giao thông vận tải khuyến khích...
Thông tư số 56/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 07 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 114