Tìm kiếm tin tức
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Quản lý Vận tải - Phương tiện >> Văn bản chuyên ngành
Ngày 23/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. Nghị định này...
Thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
Thông tư số 54/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn...
Số 46/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy QCVN 113:2023/BGTVT
Số 44/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quản lý Vận tải - Phương tiện >> Văn bản chuyên ngành
Ngày 23/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. Nghị định này...
Thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
Thông tư số 54/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn...
Số 46/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy QCVN 113:2023/BGTVT
Số 44/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quản lý Vận tải - Phương tiện >> Văn bản chuyên ngành
Ngày 23/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. Nghị định này...
Thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
Thông tư số 54/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn...
Số 46/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy QCVN 113:2023/BGTVT
Số 44/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quản lý Vận tải - Phương tiện >> Văn bản chuyên ngành
Ngày 23/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. Nghị định này...
Thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
Thông tư số 54/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn...
Số 46/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy QCVN 113:2023/BGTVT
Số 44/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quản lý Vận tải - Phương tiện >> Văn bản chuyên ngành
Ngày 23/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. Nghị định này...
Thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
Thông tư số 54/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn...
Số 46/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy QCVN 113:2023/BGTVT
Số 44/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.896.385
Truy cập hiện tại 1.444